Embargoed until delivery

Let’s just start by saying, I AM OFFICIALLY A PEACE CORPS VOLUNTEER!

Group 14 swore in yesterday, and I had the distinct honor of giving the trainee class remarks in siSwati. Below, I have included my remarks, both in siSwati and English.

SiSwati –

Sanibonani bonkhosi

Ngiyajabula kutfola lelitfuba lekukhulumela onkhe emavolontiya aG14. Etinyangeni letimbili letendlulile, emavolontiya lachamuka etindzaweni letehlukene taseMelika afike kaNgwane.

Sitikhetsele kutosita emaSwati, siphendvule lubito lwaPeace Corps lwekutsi sitinikele kutovolontiya, selule sandla sebungani, siselulele eSwatini.
Ngitsatsa lelitfuba kubonga ingwenyama yeMaswati kusimema kutsi sitosita eSwatini. Ngendlulisa kubonga kuTraining staff sakaPeace Corps. Ngendlulisa kubonga kubothishela labente siciniseko kutsi sifundza siSwati nemihambo yemaSwati. Ngetulu kwaloko, ngibonga tonkhe tikhulumi netimenywa letetfule tinkhulumo nasisaceceshwa. Kuliciniso kutsi kutsatsa umango wonkhe kufundzisa livolontiya. Ngibonga kakhulu, kakhulu kumango wase Nkamanzi nase Sihhohhweni kusivulela emakhaya netindlu tabo. Siyabonga kwenta siciniseko kutsi silungele kuyosebenta emimangweni yetfu. Sifundzile, sadadisha, sitimisele kuchubeka nekufundza sisatinta eveni lakaNgwane.

Babe Bongani Shiba wake watsi, “silitsimba laseMelika eSwatini, lokusho kutsi emimangweni yetfu sitomelela live nebantfu bonkhe baseMelika”. Wachubeka watsi,”nyalo sesimelele mengameli welive laseMelika noma ngukuphi lapho sihamba khona, etifundzeni totine takangwane, nakuto tongu 55 tinkhundla telive”.

Egameni lemavolontiya elishumi nane (14) solo abuya Peace Corps eSwatini, sicela kunatisa nekucinisekisa kutsi sesilungele. Silungele kusita, silungele kunikela lucobo lwetfu emsebentini, nasekweluleni tandla tetfu tebungani kulo lonkhe laseSwatini.
Siyabonga kutfola litfuba lekusita nekusebenta nani.

Sinitsandza nonkhe!

English –

Good afternoon bonkhosi.

I am honored to be addressing you today on behalf of group 14. Just over two months ago, a group of Americans from different walks of life arrived in Swaziland. We had decided to serve. We answered the call of the US Peace Corps to offer ourselves in service and to extend the hand of friendship.

I would like to thank his majesty, King Mswati the third for inviting us to serve here in Swaziland. I would like to thank all of the Peace Corps Swaziland training staff. I would like to offer special appreciation to our teachers who ensured that we knew siSwati and the cultural norms of Swaziland. I would also like to acknowledge all of the presenters and guest speakers who spoke to us during our training. It is true that it takes an entire community to raise a volunteer. I offer our thanks and gratitude to the villages of Nkamandzi and Sihhoweni for sharing your piece of Swaziland with each of us. Thank you for ensuring that we are ready to serve. We have learned. We have studied. We are committed to continued learning as we integrate into Swaziland.

Babe Bongani Shiba one told me that we are the US delegation in Swaziland. That in the community, we represent everything that America is, and all Americans. Babe Shiba simplified it to say that, “right now, you represent the president of the United States”. All across this great kingdom. In four regions and 55 tinkhundla. On behalf of the 14th group of Peace Corps trainees to be sworn in since the Peace Corps returned to Swaziland, please know that we are ready. We are ready to listen. We are ready to help. We are ready to offer ourselves in service and extend the hand of friendship across the kingdom of Swaziland.

Thank you for allowing us to serve.

Be kind to yourself.
Onward.

One thought on “Embargoed until delivery

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s